Kom – kom – kominár

Kom – kom – kominár

Každý, kto vlastní rodinný dom, alebo budovu s vlastným kúrením, je zodpovedný za funkčnosť svojho komína. Podľa štatistík požiarnikov, až 90% požiarov by sa predišlo, ak by sa majitelia komínov starali o ich údržbu a čistenie. Nánosy sadze vo vnútri komína zhoršujú jeho ťah a zvyšujú riziko požiaru. Teplota v komíne presiahne 1200°C, z čoho môžepopraskať murivo a potom di interíéru prenikajú spaliny. Teplota okolo komína sa zvyšuje a hrozí vznietenie dreva a iných predmetov v okolí komína.komín.jpg
Komíny treba čistiť pravidelne. Frekvencia čistenia je daná zákonom a je rozdielna podľa toho, akým palivom sa kúri. Takisto treba zabezpečiť revíziu komína odborníkom – kominárom v pravidelných intervaloch.
Ak by vznikol požiar v dôsledku nefunkčnosti alebo poškodenia komína a majiteľ nedal urobiť revíziu, poisťovňa môže znížiť, alebo odmietnuť poistné plnenie.
Citácie z príslušných právnych predpisov:
„V zmysle vyhlášky 95/2004 Z. z. úlohou kominára počas revízie nie je len čistenie komína, resp. kontrola, či je vyčistený, ale aj posúdenie stavu jeho konštrukcie, dymovodu a spotrebičov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie dymovej cesty. Kominár posudzuje umiestnenie horľavých materiálov a predmetov v nadväznosti na konštrukcie komínov, dymovodov a palivových spotrebičov a kontroluje, či je zabezpečený voľný a bezpečný prístup ku komínu a miestam, odkiaľ ho možno čistiť.“kominík.jpg
„Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:
§ 20 Lehoty čistenia a kontroly komína
 
4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou“
 
Zavolajte si domov kominára – odborníka, ktorý vám všetko skontroluje, vyčistí a presne vám povie, kedy treba znova komín čistiť a kontrolovať. Predídete tak nielen nešťastiu, ale aj dosť vysokým pokutám, v prípade, že by ste uvedený zákon nedodržiavali.